python获取当前目录下文件夹的名称并打印,输出写入到一个txt文件

import os

# 获取当前目录下所有文件夹名称
folders = os.listdir(os.getcwd())

# 打开一个文件用于写入
file = open("folders.txt", "w")

# 写入所有文件夹名称到文件
for folder in folders:
    file.write(folder + "\n")

# 关闭文件
file.close()

 

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注